Κέντρo Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ψυχολογικής Υποστήριξης:
Παλαιό Φάληρο (211-0135515 ), Γλυφάδα ( 215-5457007) |  Κατ οίκον: 6958002022

Ειδικό παιδαγωγικό

Προσφέρουμε αξιολόγηση & παρέμβαση μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόκληση ή χρειάζονται ενίσχυση σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

-Στην ανάγνωση ή στην γραφή

-Στην οργάνωση γραπτού λόγου ( σκέφτομαι και γράφω, έκθεση)

-Στην κατανόηση γραπτού λόγου

-Στην μνήμη ( βραχύχρονη & μακρόχρονη)

-Στην οργάνωση της μελέτης

-Στη συγκέντρωση και την προσοχή

-Στην ταχύτητα μελέτης

-Στη λογική κριτική σκέψη

-Στις μαθηματικές έννοιες

Τι είναι το ειδικό παιδαγωγικό?

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών( από την Α’ δημοτικού έως την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης). Γίνεται από Παιδαγωγό με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και αφορά στην αξιολόγηση και παρέμβαση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την σχολική/ακαδημαϊκή επιτυχία.

Σε τι διαφέρει το ειδικό παιδαγωγικό από την σχολική μελέτη?

Στο ειδικό παιδαγωγικό δεν δουλεύουμε την σχολική ύλη αλλά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού.

Στο ειδικό παιδαγωγικό αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε στην ανάγνωση όταν αυτή υπολλείπεται ως προς:

-την ροή /ταχύτητα

-την αναγνωστική ευχέρεια ( αν γίνονται λάθη, αντικαταστάσεις λέξεων ή φωνημάτων)

-την τήρηση των σημείων στίξης και την προσωδία ( τον κατάλληλο χρωματισμό της φωνής)

-την κατανόηση του κειμένου

Εδώ αξιολογούμε το κατά πόσο το παιδί είναι ικανό να αντιγράψει τηρώντας σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, την ταχύτητα της αντιγραφής, τον τονισμό και τα σημεία στίξης.

Αξιολογούμε επίσης εργονομικές παραμέτρους όπως το αν το παιδί πετυχαίνει καθιστή λειτουργική θέση για να γράψει καθώς και αν έχει αναπτύξει πλευρίωση        (δεξί ή αριστερό επικρατές χέρι).

Δυσκολία στα παραπάνω πιθανώς να σημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται και εργοθεραπεία.

Αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε στον γραπτό λόγο όταν αυτός υπολείπεται ως προς:

Ανάπτυξη θέματος ( φτωχός περιγραφικός ή αφηγηματικός γραπτός λόγος, χωρίς φαντασία , με μικρές προτάσεις)

Το λεξιλόγιο

Την ταχύτητα παραγωγής γραπτού λόγου

Γραμματικά ή συντακτικά

Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να κωδικοποιεί  σε γραφηματα λέξεις που ακουει ή να αποκωδικοποιεί σωστα τα φωνηματα στις λέξεις που διαβαζει.

Ακουστική μνήμη : Αναφερεται στην ικανοτητα του παιδιού να συγκρατησει στην μνήμη του για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( βραχυχρονη ή μακρόχρονη μνήμη) μια ακολουθία από πληροφορίες που δίνονται ακουστικά.

Οπτική μνήμη: Αναφερεται στην ικανοτητα του παιδιού να συγκρατησει στην μνήμη του για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( βραχυχρονη ή μακρόχρονη μνήμη) μια ακολουθία από πληροφορίες που δίνονται οπτικά. (π.χ. θεματική  ορθογραφία)

Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να φτιάξει λογικές ακολουθίες και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα.

Εδώ αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε όταν το παιδί υπολείπεται ως προς:

Τις ποσοτικές έννοιες

Την αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων

Αν δυσκολεύεται να επιλύσει πρόβλημα

Αν δυσκολεύεται να αυτοματοποιήσει τις πράξεις

Αν δυσκολεύεται να αυτοματοποιήσει την προπαίδεια